Garte are the leading supplier and installer of award winning Aritco platform lifts

Celebrating 25 years of lift industry excellence from 1994 – 2019

General Data Protection Law Statement

BAKGRUND
GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018 är en förändring för många företag inklusive Latour Industries AB och dess dotterbolag. Vi ser det inte bara som ytterligare ett lagkrav utan en möjlighet för oss att se över interna processer och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som stärker oss som bolag.

GDPR ger oss en möjlighet att se över våra interna rutiner dels för att förstärka vårt skydd gällande persondata men också en möjlighet att förändra våra bolag för ökad effektivitet, ökat kundvärde och i slutändan ökad avkastning för våra ägare.

GENOMFÖRANDE OCH ORGANISATION
Latour Industries har utsett en projektledare, DPM (Data Protection Manager) för introduktionen av GDPR. Respektive dotterbolag har i sin tur en DPC (Data Protection Contact) för det enskilda dotterbolaget. Syftet är att samordna arbetet för att på ett effektivt sätt introducera GDPR i samtliga våra bolag. Vi kan dra nytta av stordriftsfördelar och standardisera processer och rutiner för hela affärsenheten Latour Industries AB.

Latour Industries DPM informerar, rådgör, samordnar och övervakar introduktionen av GDPR. Bolagen kommer att genomföra nödvändiga förändraringar samt introducera de stödsystem som behövs för att uppfylla eller överstiga kraven i den nya lagstiftningen.

Vi jobbar tätt tillsammans med våra underleverantörer för att säkerställa att även våra externa leverantörer som påverkar vår verksamhet uppfyller de nya lagkraven.

EXEMPEL FRÅN VÅR KOMMANDE GDPR-POLICY

PERSONUPPGIFTER SOM KOMMER ATT BEHANDLAS
Latour Industries kommer att arbeta efter principen dataminimering och endast samla in de personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.

SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Syftet med behandling av personuppgifter kommer i samtliga fall definieras. Inga personuppgifter kommer att behandlas utan ett klargjort syfte.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Latour Industries AB kommer i samtliga fall definiera den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter.

TIDSPERIOD FÖR BEHANDLING OCH LAGRING
Vi kommer endast behandla eller lagra personuppgifter så länge det finns ett syfte med uppgifterna eller till exempel då det finns legala krav för att lagra personuppgifter.

BEHANDLING AV TREDJE PART OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter kommer att lämnas ut tillpersonuppgiftsbiträden som agerar som våra underleverantörer. Avtal kommer att upprättas och vi kommer att sträva efter att personuppgift inte skall överföras till land utanför EU eller EES.

DINA RÄTTIGHETER SOM PRIVATPERSON
Det kommer att erbjudas möjlighet att få registerutdrag eller begära rensning enligt GDPR efter att lagen har trätt i kraft.

KONTAKTINFORMATION
Om ni har ytterligare frågor gällande GDPR och LSAB genomförande är ni välkomna att kontakt nedanstående personer

Tomas Löf
Data Protection Manager
Latour Industries AB
Tomas.lof@latourindustries.se

Joakim Mörck
Data Protection Contact
LSAB Fortiva AB
j.morck@fortiva.se


Latour Industries AB
GDPR Statement / “white paper”

BACKGROUND
The General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into force on May 25, 2018, is a change for many companies including Latour Industries AB and its subsidiaries. We do not only see it as a legal requirement but an opportunity for us to review internal processes and implement appropriate technical and organizational measures that strengthen us our business.

GDPR gives us an opportunity to review our internal routines, to strengthen our personal data protection and an opportunity to change our companies for increased efficiency, increased customer value and ultimately increased profit for our owners.

IMPLEMENTATION AND ORGANIZATION
Latour Industries has appointed a project manager or DPM (Data Protection Manager) for the introduction of GDPR. Respective subsidiaries have nominated a DPC (Data Protection Contact) for the individual subsidiary. The purpose is to coordinate the work to effectively introduce GDPR in all our companies. We can benefit from economies of scale and standardize processes and procedures for the entire Latour Industries AB business unit.

Latour Industries DPM informs, advises, coordinates and monitors the introduction of GDPR. Our companies will implement the necessary changes as well as introduce the support systems needed to meet or exceed the requirements of the new legislation.

We work closely with our subsuppliers to ensure that they also comply with the new legislation considering that they in many cases affect our business.

EXAMPLES FROM OUR COMMON GDPR POLICY

PERSONAL INFORMATION THAT WILL BE TREATED
Latour Industries will work on the principle of data minimization and only collect the personal data necessary to conduct our business.

PURPOSE OF TREATMENT OF PERSONAL DATA
The purpose of processing personal data will in all cases be defined. No personal data will be processed without a clarified purpose.

LEGAL BASIS FOR TREATMENT OF PERSONAL DATA
Latour Industries AB will in all cases define the legal basis for processing personal data.

TIME PERIOD FOR TREATMENT AND STORAGE
We will only process or store personal data as long as there is a purpose for the data or, for example, when there are legal requirements for storing personal data.

THIRD-PARTY TREATMENT AND TRANSFER OF PERSONAL DATA
Personal data will be handled in some cases by third-party sub suppliers. Agreements will always be established and we will strive to transfer personal data to non-EU or EEA countries.

YOUR RIGHTS AS A PRIVATE PERSON
It will be offered the opportunity to obtain registry extracts or request erasing according to GDPR after the law has entered into force.

CONTACT
If you have further questions regarding GDPR and our implementation, you are welcome to contact the following persons

Tomas Löf
Data Protection Manager
Latour Industries AB
Tomas.lof@latourindustries.se

Joakim Mörck
Data Protection Contact
LSAB Fortiva AB
j.morck@fortiva.se

Discover what makes us the leading UK supplier of Aritco platform lifts